Garantie voorwaarden

Hieronder treft u de garantie voorwaarden van ons aan.

Neem contact op met ons

1. Algemeen


Deze garantie geldt uitsluitend voor aankopen in de Benelux en hierop is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden gelden voor alle Acoustic Solid en Hana producten die nieuw zijn aangeschaft op of na 1 januari 2024. De wettelijke consumentenrechten die van toepassing zijn in het land waar het product is aangeschaft zullen niet nadelig door enige bepaling in deze garantievoorwaarden worden beïnvloed. 


2. Duur fabrieksgarantie


Voor alle door GVR Audio Import B.V. geleverde producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar op onderdelen en arbeid, mits aan de voorwaarden in artikel 3 van deze voorwaarden wordt voldaan.


3. Voorwaarden fabrieksgarantie


Indien een product tijdens normaal thuisgebruik defect raakt als gevolg van een materiaal- of fabricagefout zal GVR Audio Import B.V. het product naar eigen goeddunken onder de hier vermelde voorwaarden kosteloos afstellen, aanpassen, repareren of vervangen. De fabrieksgarantie omvat de kosten van de onderdelen en arbeid die zijn vereist om een dergelijke materiaal- of fabricagefout te herstellen, mits u de verkoper of GVR Audio Import B.V. hierover binnen twee jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum heeft geïnformeerd en het product vervolgens binnen een redelijke termijn, via de verkoper van het product, aan GVR Audio Import B.V. heeft geretourneerd.

Indien een product binnen de fabrieksgarantie is gerepareerd, vergoedt GVR Audio Import B.V. de terugzending naar alle bestemmingen binnen de Benelux.


U dient bij iedere garantieservice de oorspronkelijke, gedateerde aankoopfactuur of een ander aankoopbewijs met aanschafdatum te overleggen. De fabrieksgarantie is overdraagbaar. Voorwaarden hierbij zijn dat:

1) het originele aankoopbewijs moet kunnen worden overlegd door de nieuwe eigenaar en;

2) de overdracht van het eigendom binnen hetzelfde land moet plaatsvinden als dat van de originele aankoop.


4. Wat valt er niet onder de garantie?


Onder deze garantie valt niet:

1) schade aan een product die ontstaat terwijl dit in handen is van een vervoersbedrijf, verkoper of consument en niet het gevolg is van materiaal- of fabricagefouten;

2) schade aan een product als gevolg van normale slijtage;

3) schade of defecten als gevolg van onjuist of onredelijk gebruik (inclusief reparaties of wijzigingen aan producten door anderen dan GVR Audio Import B.V. of een aangewezen reparatiebedrijf);

4) schade, defecten, verslechtering, storingen of het niet voldoen aan specificaties door:

​(a) ongevallen, natuurrampen, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid of ongeautoriseerde productwijzigingen,

​(b) onjuiste installatie, verwijdering of onderhoud, of het niet opvolgen van de bijgeleverde aanwijzingen,

​(c) enige andere oorzaak dan een materiaal- of fabricagefout;

​(d) reiniging, eerste afstelling, controles waarbij geen fouten worden geconstateerd, of onkosten bij de installatie van het product;

​(e) producten waarvan het serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.


5. Hoe komt u voor garantie in aanmerking?


Indien er naar uw mening een productreparatie is vereist, dient u contact op te nemen met de oorspronkelijke verkoper of GVR Audio Import B.V. Eenvoudige storingen kunnen vaak door uw verkoper worden verholpen. Stuur uw product niet naar GVR Audio Import B.V. op zonder overleg met uw verkoper of zonder toestemming van GVR Audio Import B.V. De verkoper of GVR Audio Import B.V. vertelt u hoe u het product dient te verpakken indien dit wordt teruggezonden.

Maak bij retourzendingen gebruik van een erkend vervoersbedrijf. Het wordt aangeraden om retourzendingen te verzekeren.


6. Aansprakelijkheid


GVR Audio Import B.V. is niet aansprakelijk voor het product terwijl dit onderweg is naar de verkoper of GVR Audio Import B.V. in Heerlen. Niets in deze garantiebepalingen mag worden geïnterpreteerd als uitdrukkelijke of impliciete garantie ten aanzien van de toekomstige werking van enig product (inclusief producten of vervangen producten die uit hoofde van deze garantie door GVR Audio Import B.V. zijn afgesteld, aangepast, gerepareerd of vervangen).


7. Hana cartridge garantie en Re-tip service


Specifiek voor de Hana cartridges geld dat de Re-tip service alleen van toepassing is op een beschadigde of ontbrekende stylus-, cantilever- of gebroken spoeldraad reparatieservice.

De beslissing, of een beschadigde cartridge onder de garantie valt of op basis van de re-tip kosten wordt vergoed, wordt uitsluitend door de fabrikant Excel Sound Corporation in Japan genomen en is gebaseerd op de vraag of de cartridge defect is geraakt door misbruik, materiaalfouten of vakmanschap.


GVR Audio Import B.V.

Orionsingel 18

6418 KK Heerlen

Nederland